Vedtægter

Vedtægter for Holstebro Nødhjælp

§ 1

Foreningens medlemmer består af frivillige projekt- og nødhjælpsarbejder, privatpersoner, institutioner, foreninger og sammenslutninger, der vil fremme foreningens arbejde ” hjælp til selvhjælp ” i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune.

Foreningens registrerings CVR no. er: 26 22 05 48

Registreret under branche 853255

Forening med sygdomsbekæmpelse og sociale formål

§ 2

Foreningens formål er:

 • At støtte østeuropæiske døgninstitutioner, hospitaler, skoler og andre institutioner, ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp”.
 • At arbejde upolitisk og tværreligiøst i forhold til politik/religion og på frivillig basis.
 • At forpligte sig til at følge op på igangværende projekter og humanitære hjælpeforanstaltninger på de institutioner og projekter, der er kontakt med.
 • At være koordinerende instans, der holder sig i tæt forbindelse med andre hjælpeorganisationer for at afdække aktuelle behov.
 • At tilstræbe en kulturel udveksling mellem mennesker i øvrigt i de berørte lande.
 • At sikre, at projekter etableres i overensstemmelse med, hvad de enkelte institutioner og projekter har brug for.
 • At skaffe økonomisk mulighed for gennemførelse af projekter, transport af humanitær hjælp og kortlægning af behov for at sikre optimal udnyttelse af foreningens midler. Herunder salg af overskuds jern/tøj o. lign, søge økonomisk støtte hos div. fonde, som kan bidrage økonomisk til betaling af transporter til div. projekter.

§ 3

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 faste medlemmer, + 2 af medlemmerne som suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret. Valgperioden er 2 år således, at formand og sekretær og 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant er på valg i lige år, og næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant er på valg i ulige år.
 2. Genvalg kan finde sted.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der skal anvendes autoriseret revisor til årsregnskabet, dette medfører øget udgift, men anses for formåls tjenligt.
 4. Der udsendes referat fra bestyrelsesmøderne til medlemmerne, via mail eller brev.

§ 4

 1. Foreningens øverste myndighed er generealforsamlingen.
 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 28 dages varsel til medlemmerne. Via mail eller brev.
 3. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
  a) Valg af dirigent.
  b) Bestyrelsens beretning til debat og godkendelse.
  c) Fremlæggelse af reviderede regnskab til debat og godkendelse.
  d) Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
  e) Valg af suppleanter. På valg er:
  f) Indkomne forslag fra medlemmer.
  g) Forslag fra bestyrelsen.
  h) Fastsættelse af kontingent.
  i) Valg af revisor.
  j) Eventuelt.
 5. Forslag fra medlemmer, der skal behandles på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen, skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 6. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed bortfalder forslaget.
 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 8. Der optages referat af generalforsamlingen, referatet underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde.
 9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal ske skriftlig eller mail til hvert medlem. Mindst 1/3 af alle medlemmer kan overfor bestyrelsen rejse krav om, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter, at kravet er rejst.

§ 5

 1. Foreningen tegnes af formand eller næstformand og kasser i forening, som refererer til bestyrelsen.
 2. Det er ikke tilladt for medlemmer, som repræsenterer Holstebro Nødhjælp ved projekter i udlandet at indgå private erhvervsmæssige aftaler.
 3. Det er den samlede bestyrelses ansvar at holde sig orienteret om foreningens økonomi.

§ 6

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 7

Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen og er på generalforsamlingen den 25. februar 2014 fastsat til følgende:

 • Medlemskontingent enkelt 150,00.
 • Medlemskontingent husstands 300,00.
 • Medlemskontingent institutioner 500,00.
 • Opkrævning sendes ud senest 15. februar, via mail eller brev og skal være betalt senest 25. februar.
 • Medlemmer der ikke har betalt forfaldent kontingent i et år, betragtes som udmeldte.

Kun gyldigt og rettidigt betalt medlemskontingent giver ret til stemmeafgivelse på generalforsamlingen.

§ 8

 1. Forslag om foreningens ophævelse kan stilles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om foreningens ophævelse kræver, at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling inden 3 4 uger. Ved foreningens opløsning træffes samtidig beslutning om anvendelse af den evt. formue. Midlerne kan ingensinde udloddes til deling blandt medlemmerne, men skal anvendes til sociale formål i Danmark eller udlandet.
 2. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 2. februar 1994 med ændringer på generalforsamlingerne 28. marts 1995, den 24. marts 1997, den 28. februar 2008, den 18. juni 2010, den 25. februar 2011 samt sidst på generalforsamlingen den 25. februar 2014.

Senest ændring den 1. marts 2017 på generalforsamlingen.